Laimīgie 24 LU Ekonomikas un vadības fakultāte studenti!


LU Ekonomikas un vadības fakultātes 24 vadībzinību studentiem bija iespēja iepazīties ar “Efektivitātes vadīšanu organizācijās”  BEA pārstāvju izpratnē.
 
64 stundu studiju kursa mērķis bija sniegt studentiem zināšanas par struktūrvienību, procesu un organizāciju darba efektivitātes paaugstināšanas metodēm – kā noteikt patreizējo efektivitātes līmeni, atklāt trūkumus pastāvošajos biznesa procesos, darba organizācijā, prasmēs, darba snieguma vadības sistēmā, uzvedības un domāšanas modelī un kā realizēt pārmaiņas, lai šīs nepilnības novērstu.
 
Ar studentiem tikās un savā pieredzē dalījās Statoil Fuel & Retail pārstāvis Uldis Piekuss, Ginta Grandāne no  Gemba SIA, Jānis Mūrnieks no EuroMaint Rail SIA , Daiga Leimane no Hanzas Elektronika SIA , Linda Liepiņa no DHL Latvia, Georgijs Buklovskis no Brabantia Latvia SIA.
 
 
Kursa plāns
 • Efektivitātes teorijas
 • Efektivitātes paaugstināšanas virzieni
 • Zudumi un to novēršanas metodes
 • Vērtības definēšana un procesa plūsmas vizualizācija
 • Darba snieguma vadības sistēma
 • Darba organizācija un prasmju attīstīšanas sistēma
 • Efektivitātes paaugstināšanas programmas un projekti organizācijās
 • Efektivitātes izvērtējums un paaugstināšana Latvijas organizācijās
 • Efektivitātes problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšana, izmantojot TOC
 • Organizācijas kultūras, domāšanas un uzvedības modeļa ietekme uz efektivitāti
 • 6sigma un uzlabojumu ieviešana DHL Latvia
 • Risinājumi efektivitātes paaugstināšanai Latvijas uzņēmumos
Studenti ļoti atzinīgi novērtēja dzirdēto un vēlējās izstrādāt savus maģistra darbus par kursā dzirdētajām tēmām. Lai viņiem veicas!