STATŪTI
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2011. gada 21. aprīlī
ar Nr. 40008177202
 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Biznesa efektivitātes asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „BEA”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Popularizēt Lean un citu metodoloģiju principus sabiedrībā;
2.1.2. Nodrošināt pieredzes apmaiņu starp asociācijas biedriem;
2.1.3. Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem, mācību iestādēm, zinātniekiem un valsts institūcijām;
2.1.4. Sadarboties ar līdzīgām organizācijām ārzemēs un pārņemt to pieredzi.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, vai iespējami ātri jāapstiprina elektroniskā balsojumā. Valdes lēmums jāpaziņo pieteicējam ne vēlāk kā nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi, kā arī ar pārstāvja starpniecību, ja pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdota rakstveidā.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā klātienē vai attālināti – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Tikai biedru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:
7.8.1. grozījumu izdarīšanu statūtos;
7.8.2. valdes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu;
7.8.3. revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu;
7.8.4. biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
7.9. Jebkurš Biedru sapulces lēmums, t.sk. lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
8.2. Biedru sapulce ievēl valdi uz vienu gadu.
8.3. Par valdes locekli var ievēlēt personu, kura uz ievēlēšanas brīdi ir Biedrības biedrs vai pārstāv biedra uzņēmumu, ir BEA eksperts vai ir BEA izpilddirektors.
8.4. Valdes locekļi no sava vidus var ievēlēt valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, bet Biedrība var darboties bez valdes priekšsēdētāja.
8.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem un lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
8.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus arī bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā piedalās lēmuma pieņemšanā un vairākums valdes locekļu elektroniskā pasta vēstulē nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.6. Valde atbilstoši Biedrības mērķiem:
8.6.1. nodrošina biedru sapulču lēmumu izpildi;
8.6.2. ieceļ izpilddirektoru, nosaka tā pienākumus un atalgojuma lielumu;
8.6.3. izlemj jebkuru jautājumu, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.7. Divi valdes locekļi kopā ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību, kā arī noslēgt saimnieciskos un citus līgumus. Ja darījuma summa pārsniedz 1500 EUR, nepieciešams valdes vairākuma apstiprinājums.
8.8. Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem.
8.9.Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.10.  Ārkārtas Valdes sēdi var sasaukt vismaz trīs valdes locekļi, informējot par to visus valdes locekļus septiņas dienas pirms.
8.11. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

9.nodaļa. Izpilddirektors.
9.1. Biedrības ikdienas darbu koordinē izpilddirektors.
9.2. Izpilddirektora pienākumi:
9.2.1. laikus sniegt informāciju biedrības biedriem;
9.2.2. regulāri informēt valdi par grāmatvedības veikšanu;
9.2.3. organizēt biedrības lietvedību un dokumentu glabāšanu;
9.2.4. sasaukt un organizēt biedrības valdes sēdes vismaz vienu reizi mēnesī;
9.2.5. veikt biedru uzskaiti;
9.2.6. koordinēt biedrības organizētos pasākumus;
9.2.7. uzturēt un nodrošināt biedrības mājas lapu ar jaunāko informāciju.

10.nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Biedru nauda.
11.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu vienu reizi gadā EUR 300.00 apmērā, izņemot studentus, kuru biedru naudas apmērs ir EUR 100.00.
11.2. Ja biedrības biedra darbinieks, kuram ir piešķirts BEA eksperta statuss, pārtrauc darba attiecības ar asociācijas biedru vai biedrs izstājas no asociācijas, tad eksperts pats kļūst par asociācijas biedru un eksperts tiek atbrīvots no biedra naudas maksājuma.
11.3. Biznesa efektivitātes asociācijas dibinātāji (kā privātpersonas) tiek uzskatīti par asociācijas biedriem visu biedrības pastāvēšanas laiku ar biedra rakstisku piekrišanu.

 
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē    Rīgā, 2011. gada 24. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2014. gada 25. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2015. gada 26. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2016. gada 30. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2017. gada 29. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2018. gada 21. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2020. gada 26. martā
Izmaiņas statūtos veiktas Biedru sapulcē Rīgā, 2021. gada 31. martā